Algemene Voorwaarden

Aanmelding
Aanmelden bij TeamWork Fysiotherapie is mogelijk via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of doormiddel van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Na de Intake wordt, na uw toestemming, uw huisarts standaard geïnformeerd over uw aanmelding bij TeamWork Fysiotherapie.

Legitimatie
Bij uw aanmelding zal ik vragen om uw legitimatie. Dit vanwege de wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN nummer is een persoonsgebonden nummer. Om de juistheid van u persoonsgegevens te controleren is een identificatie nodig doormiddel van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Hierop staan de juiste gegevens vermeld.

Vergoeding Fysiotherapie
TeamWork Fysiotherapie werkt zonder contracten wat inhoud dat u uw Factuur aan TeamWork Fysiotherapie betaalt, ongeacht of u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar.

Na het betalen van uw factuur kunt u uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie

Andreas Buchmann staat ingeschreven in het BIG register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het centraal kwaliteitsregister (CKR).

TeamWork Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar aan u als cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar. TeamWork Fysiotherapie helpt u natuurlijk graag bij vragen omtrent uw vergoeding en declaratie.

Behandelafspraken maken of wijzigen
Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen kunt u mij bereiken via telefoon, mail of het contactformulier op de website Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.

TeamWork Fysiotherapie heeft het recht om indien noodzakelijk een afspraak te annuleren. TeamWork Fysiotherapie zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen voor de uitvoering van uw behandelafspraak.

Betalingsvoorwaarden
TeamWork Fysiotherapie hanteert betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en TeamWork Fysiotherapie.

TeamWork Fysiotherapie zal per behandeling aan u factureren; deze kunt u per PIN of contant voldoen na de behandeling. Per mail of per print ontvangt u dan direct de factuur en bon welke u kunt indienen voor restitutie bij uw verzekering.

Er geldt een BTW-vrijstelling voor beroepen binnen de individuele gezondheidszorg (BIG). Het beroep van fysiotherapeut is geregeld in de wet BIG. Dat betekent concreet dat fysiotherapeutische behandelingen door TeamWork Fysiotherapie vrijgesteld zijn van BTW.

Indien u een behandeling niet tijding annuleert of verzet, minimaal 24 uur van te voren, behoud TeamWork Fysiotherapie zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. U krijgt voor deze ‘niet nagekomen afspraak’ een factuur; u dient de factuur onder vermelding van uw naam en factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, te voldoen. De kosten zijn in dat geval dezelfde als een behandeling fysiotherapie (praktijktarieven).

Zodra u in verzuim verkeert, is TeamWork Fysiotherapie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast is TeamWork fysiotherapie gerechtigd de behandel overeenkomst te beëindigen.

Dossier en rapportage
TeamWork Fysiotherapie zal om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren medische en administratieve gegevens registreren. Op deze registratie is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing en de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging.

Enkele belangrijke bepalingen uit de WGBO zijn:
De hulpverlener heeft de plicht een medisch dossier bij te houden en informatie aan de cliënt te verstrekken.
De cliënt heeft het recht op informatie door de hulpverlener en het recht om geen informatie te willen.
De cliënt heeft de plicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek
De cliënt heeft het recht op inzage in het medisch dossier, de bewaartermijn van het dossier is 15 jaar.
De cliënt heet recht op bescherming van zijn privacy (zie privacyverklaring)
Het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling door de patiënt is vereist.

TeamWork Fysiotherapie zal uw goedkeuring vragen voor het versturen van rapportages aan uw huisarts en/of specialist.

Behandeling                                                                                                                                                                                                                                                                                        TeamWork Fysiotherapie zal met u de intake en het onderzoek bespreken en samen met u het behandelplan opstellen.

Bij veel behandelingen zal ik een actieve aanpak voorstellen, wat betekent dat de benadering zo functioneel mogelijk is, gericht op uw hulpvraag. Ik rekenen erop dat u over een gezonde motivatie beschikt. Waardoor ik u de beste fysiotherapeutische zorg kan bieden.

Gedurende de behandelperiode vinden er tussentijds evaluatiemomenten plaats. Dit om de voortgang te beoordelen en de behandeling, indien nodig bij te sturen.

Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. U kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien u voortzetting hiervan niet wenselijk vindt of noodzakelijk acht. TeamWork Fysiotherapie kan eveneens eenzijdig de behandeling beëindigen, met opgave van duidelijke reden. TeamWork Fysiotherapie zal u een duidelijk advies geven en eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener of verwijzen naar de (huis)arts.